NÍZKÁ LHOTA

NÍZKÁ LHOTA

Nízká Lhota

Vesnička Nízká Lhota leží asi 2 km severovýchodně od obce Kámen. Její vznik, stejně jako dalších vesnic stejného jména, je datován do 13. století, kdy v poslední fázi vrcholné kolonizace byly na dosud neosazené půdě zakládány Lhoty (po založení osady byli její obyvatelé na nějaký čas osvobozeni od všech platů, žili tzv. „na lehotě“).

O existenci starého osídlení v těchto místech svědčí ojedinělé zlomky keramiky ze 13. století, nalezené v r. 1989 při rekultivacích u severního okraje obce. Dalším zajímavým objevem je poklad - plný džbánek pražských grošů z doby Karla IV. a Václava IV., zakopaný patrně za husitských bouří, který byl r. 1874 objeven na obecním pastvišti (někde při dnešní silnici do Kamene).

Nízká Lhota se původně jmenovala Německá, zřejmě proto, že osadu založili němečtí kolonisté na půdě, o níž neměli domácí lidé zájem, anebo tento přívlastek může naznačovat právní - zákupní poměr poddaných vůči vrchnosti. Na Nízkou Lhotu byla ves přejmenována teprve ve 20. století, zřejmě po první světové válce, kdy bylo jméno úředním výnosem změněno.

První písemná zmínka o osadě pochází z r. 1430, kdy jsou připomínány dědiny Tluksy z Kamene v Německé Lhotě. Dalším majitelem byl od r. 1513 pán na Kameni Petr z Vojslavic, po jeho smrti kámenské panství zdědila sestra Kateřina, která se podruhé provdala za Malovce z Malovic. V držení rodu Malovců byl majetek až do konce 16. století. V první polovině 17. století byla Německá Lhota samostatným statečkem v držení Oldřicha Beřkovského ze Šebířova.

ZDROJ: www.obeckamen.cz

KONTAKT: oukamen@quick.cz http://www.obeckamen.cz/

Nahoru