TVAROŽNÁ LHOTA

TVAROŽNÁ LHOTA

Tvarožná Lhota

Historie obce, obecní symboly

Obec Tvarožná Lhota ( dříve jen Lhota) je připomínána už v roce 1486 jako součást strážnického panství. Ještě předtím v roce 1475 obdržela od Pertolda z Lipé právo odúmrti, které bylo v roce 1546 potvrzeno Janem II. ze Žerotína. Od roku 1628 až do zrušení patrimoniální správy náleželo strážnické panství i s Tvarožnou Lhotou hrabatům Magni. V době jejich vlády během 18. stol. vznikl nejstarší obecní typář, který byl užíván ještě v první pol. 19. stol. V kruhovém pečetním poli jsou umístěny motivy vinných hroznů a kosíře, opis je majuskulou PECZET,DEDINI.LHOTI. Pečetní znamení připomíná dávnou vinařskou tradici v obci.

V roce 1933 zde byl posvěcen kostel sv. Anny.

Na hospodářské usedlosti Dúbravka žil i tvořil známý malíř Slovácka Antoš Frolka

 

Na základě žádosti byl obci Tvarožná Lhota schválen 30.5.2001 znak a obecní prapor.
Znak je zobrazen v červeno-modře kosmo děleném štítě s vinařským nožem. Kosíř je provázený dvěma vinnými hrozny, vše je v barvě zlaté. Znak připomíná, že Tvarožná Lhota náležela pod strážnické panství hrabatů Magni a z rodového erbu Magnisů vychází červená barva štítu. Modrá barva štítu symbolizuje lhotské rybníky, přeměněné na louky.


Obecní prapor vychází ze znaku obce a jeho barevného provedení. List tvoří dva vodorovné pruhy - červený a modrý, uprostřed praporu je žlutý vinařský nůž hrotem nahoru a ostřím k žerdi provázený dvěma vinnými hrozny ve stejné barvě. Poměr šířky a délky listu praporu je 2 ku 3.

 

 

Současnost obce:

Obec se pyšní přívlastkem vinařská obecs oskorušovou tradicí.

V roce 2007 získala Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku - Jihomoravský kraj.

V evropské soutěži kvetoucích měst a sídel Entente Florale za rok 2008 získala Tvarožná Lhota stříbrnou plaketu.

 

Obec Tvarožná Lhota, se zvonicí uprostřed a s kostelem ve funkcionalistickém slohu, se nachází v podhůří chráněné krajinné oblasti Bílých Karpat, 8 km od Strážnice. Malebná krajina, v níž se obec položena, doslova vyzývá k turistickým procházkám po četných turistických stezkách, a zároveň zve k cykloturistice, sběru hub i léčivých rostlin

 

 

Počet obyvatel k 1.1.2012 je 913 ,obec s kostelem z toho 747 dospělých, dětí do osmnácti let zde žije 166 .

Ve věku od 18-60 let je zde 521 obyvatel, nad 60 let je 226 obyvatel.

 

 

Charakter zástavby: Ve velké míře jsou zde původní objekty, které jsou velmi dobře udržovány svými majiteli.

V roce 2004 byla zbořena budova staré školy, na jejímž místě byl v roce 2005 postaven Obecní dům a v roce 2006 k němu byl připojen Společenský dům. Tím obec získala zázemí pro svou administrativu i společenský život. V roce 2011 se povedlo vykoupit část pozemků v lokalitě za školou, kde je plánován rozvoj výstavby rodinných domů.


Dopravní obslužnost v obci je poměrně dobře zajištěna autobusovými spoji, jsme zapojeni do systému IDS JMK. Přesto by si i rekreačníoblastLučina v letních měsících zasloužila lepší autobusové spojení , které by vedlo přes naši obec.


Rozpočet obce je vždy plánován jako vyrovnaný a dosahuje objemu zhruba 9.000.000 Kč , investiční akce jsou většinou hrazeny prostřednictvím dotačních titulů a plánovány v návaznosti na přidělené státní dotace.


Společenský život je zde velmi pestrý . Děti se sdružují v množství různých kroužků , ve schole a později tvoří hodovou chasu. Základy kulturního života spočívají v dodržování tradic a společenských zvyklostí , jako je fašank, velikonoční klepání, stavjání i kácání májů, hody, košt vína či oskoruší.

Je zde fotbalový klub TJSokol, rybářské sdružení i myslivecké sdružení Nimrod, folklor zde udržuje Mužský pěvecký sbor spolu s hodovou chasou, ale působí zde také občanská sdružení jako např. Real střed či INEX sda , nebo Sdružení rodičů a přátel školy.

Největší společenskou akcí v roce je již tradiční Slavnost oskoruší , která bude mít 14.4.2012 svůj XI. ročník.

Podpora obce : Obec čtvrtletně vydává zpravodaj, k dispozici jsou pohlednice, turistické a reklamní předměty jako např, vlaječky ,tašky, či odznáčky.

Pro turistický ruch jek dispozici množství mapek, v letních měsících je na Lučině v provozu informační středisko a tento sortiment je nabízen také na rozhledně.

Je vydán průvodce Tvarožnou Lhotou i v anglickém jazyce.

 

V obecní knihovně je k dispozici internetový koutek, společenský dům je otevřen denně v odpoledních hodinách a z části plní také funkci klubovny pro mladé.

Spolky jsou zde podporovány převážně finančně - příspěvkem či poskytnutím zázemí pro fungování.


Kronika je vedena paní Alenou Zezulovou , bohužel zápisy do roku 1935se ztratily a tak jen můžeme doufat, že jsou uschovány na něčí půdě a časem budou nalezeny a bude nám objasněno více z naší historie. Obec je také často vzpomínána v kronice Srazu Lhot a Lehot.. které se hlavně v posledních letech pravidelně účastní.

V roce 2010 vyšla o obci kniha , která je k zakoupení na obecním úřadě za 250,- Kč.

V roce 2011 byl vydán nástěnný kalendář srovnávacích fotografií Tvarožná Lhota v proměnách časů , který je k zakoupení na obecním úřadě za 150,- Kč. ¨

 

Občanská vybavenost: Je zde vodovod, kanalizace, plynofikace . Místní komunikace jsou ve velké míře opraveny. Svoz odpadů provádí externí firma, třídí se plast, papír, sklo i elektroodpad. 2x ročně obec pořádá svoz nebezpečného odpadu. V roce 2012 dojde k vybudování komunitní kompostárny pro likvidaci odpadu z údržby zeleně jak v obci tak v RO Lučina.

V provozu jsou dva obchody s potravinymi a jeden se smíšeným zbožím a hospodářskými potřebami.

V letních měsících je v areálu sportovního hřiště v provozu občerstvení, pohostinství s vařením teplých jídel je pouze přes letní sezónu v rekreační oblasti.

 

Obec a okolní krajina

V péči o okolní krajinu je udělán kus práce. Obnovena byla spousta zapomenutých cest, jsou osázeny tradičními stromy. I v předzahrádkách domů jsou vysazeny, mandloně, dříny či babyky. Nejnověji vznikla stezka od kapličky nad vodojemem k rozhledně, u cest jsou odpočinkové altány.

Cyklostezka vede jak do Strážnice tak do Radějova,je zde i oskorušová stezka po okolí.

ZDROJ: www.tvarozna-lhota.cz

KONTAKT: obec@tvarozna-lhota.cz http://www.tvarozna-lhota.cz/

Nahoru