VEĹKÁ LEHOTA

VEĹKÁ LEHOTA

Veľká Lehota

Veľká Lehota (maď. Nagyülés, nem. Großhau, Großhay, Großlehota, do roku 1927 Veľká Lehôta) je obec na Slovensku v okrese Žarnovica.

V obci je rímskokatolícky kostol sv. Martina z roku 1809 a kaplnka Panny Márie Lurdskej z roku 1968.

Poloha obce

Obec Veľká Lehota sa nachádza v pohorí Pohronský Inovec, administratívne je začlenená do okresu Žarnovica v Banskobystrickom kraji. Veľká Lehota susedí s piatimi obcami, konkrétne Malá Lehota a Nová Baňa (okres Žarnovica), Jedľové Kostoľany, Obyce, a čiastočne aj Tekovské Nemce (okres Zlaté Moravce). Časť katastrálneho územia obce tvorí teda hranicu medzi okresmi Žarnovica a Zlaté Moravce, respektíve medzi Banskobystrickým a Nitrianskym krajom.


Územie obce sa nachádza v pohorí Pohronský Inovec, konkrétne v podcelkoch Veľký Inovec a Vojšín. Reliéf tu plynulo prechádza od planinového až po hornatinový. Geologickú stavbu vytvárajú najmä neogénne vulkanity (najmä propylitizované, pyroxenické a anfibolicko-pyroxenické andezity) z ktorých vznikli aj lávové prúdy a efuzívne komplexy stratovulkánov.


V obci sa nachádza oficiálne uznaný prameň rieky Žitava, ktorá patrí do povodia Váhu. Obcou preteká aj Veľkolehotský potok a nachádza sa tu niekoľko málo významných prameňov podzemnej vody.


V katastrálnom území obce Veľká Lehota sa nachádza prírodná rezervácia Bujakov vrch, vyhlásená v roku 1997 s koncentrovaným výskytom ponikleca veľkokvetého. Druhým chráneným územím je prírodná pamiatka Veľký Inovec, najvyšší vrch pohoria Pohronský Inovec s výškou 901 m n. m., ktorý je tvorený reliktnou formou andezitového prúdu.
Významné črty obce

Obec sa po prvýkrát spomína v roku 1345. V 18. storočí patrila pod panstvo Topoľčianky a ležala v severozápadnej časti Tekovskej župy. Bola to oblasť, ktorú tvorili zväčša chudobnejšie horské obce s rozľahlými menej úrodnými chotármi pokrytými hlavne lesmi a lúkami. Popri skromnejšom obilninárstve sa lepšie darilo chovu dobytka a lesy na okolí dávali možnosť zárobku drevorubačom.
ZDROJ: www.velkalehota.eu

KONTAKT: obecvelkalehota@nbsiet.sk http://www.velkalehota.eu/

Nahoru