LEHOTA POD VTACNIKOM

LEHOTA POD VTACNIKOM

Lehota pod Vtáčnikom je obec na Slovensku v okrese Prievidza.História obce


Prvé písomné pramene
K najdôležitejším písomným materiálom, ktoré sa zachovali a ktoré osvetľujú dôležité historické skutočnosti, patria listiny z rokov 1388, 1401, 1413 a ich potvrdenie z roku 1798.Budínska kapitola z 15. januára 1388Dokladá zaprotokolovanie vlastníctva hradu Sivý Kameň Ladislavovi Kakašovi a Jánovi Do ...

Archeologické pamiatky
archeologické nálezy z lužického pohrebiska Prvé stopy osídlenia hornej Nitry siahajú do staršej doby kamennej - paleolitu, najdlhšieho a súčasne aj najstaršieho obdobia vývoja ľudskej spoločnosti. Vel'ké klimatické zmeny v štvrtohorách, najmladšom geologickom období, ovplyvňovali charakter rastlinstva, živočišstva a nepochybne vytvárali p ...

Vznik pôvodných osád
V období 12.14. storočia bolo dovŕšené osídľovanie územia Slovenska. Tento proces sa dotkol i územia hornej Nitry. Zakladanie nových osád uskutočňovali najmä zemania, aby rozšírili plochy obrábanej pôdy. Takto na základe zákupného práva vznikali nové obce - Lehoty a Poruby. Po smrti Matúša Čáka roku ...

Stredoveké panstvo
Hrad Sivý Kameň bol postavený krátko pred rokom 1350 ako hrad kráľovský. Túto stavbu si vyžiadali rozharané pomery po zániku prievidzkého panstva. Poloha nového administratívneho centra bolo potrebné orientovať do južnejšej oblasti hornej Nitry.Voľba padla na Sivý Kameň. Po jeho dobudovaní mu bola p ...

Začiatok storočia a medzivojnové obdobie
V závere 19.storočia sa v oblasti Vtáčnika začal výrub lesov. Ťažba dreva trvala až do roku 1922. Podstatná časť obce sa naďalej venovala poľnohospodárstvu, pastierstvu a chovu dobytka. Rozvoj hospodárstva si vyžadoval aj riešenie osobnej dopravy. Do roku 1894 museli totiž Lehoťania dochádzať ku vla ...

Protifašistický odboj
Po zrušení samosprávnych orgánov v roku 1939 vznikol aj na území Malej a Veľkej Lehoty protifašistický odboj. Vyhlásenie SNP už zastihlo občanov Veľkej a Malej Lehoty pripravených. Na naliehavú výzvu povstaleckého vysielača vo veľkom počte nastúpili k vojenskému útvaru v Zemianskych Kostoľanoch a sp ...

Obec v rokoch 1945 - 1990
Koniec druhej svetovej vojny v roku 1945 priniesol pre Malú a Veľku Lehotu výrazné zmeny. Povojnový stav poskytoval okamžite dostatok pracovných príležitostí. Pomerne rýchlo sa začalo oživovať hospodárstvo. Veľké množstvo pracovných príležitostí poskytovali rýchlo sa rozvíjajúce Novácke uhoľné bane, ...

Posledné desaťročia
Napriek poklesu životnej úrovne pokračovala výstavba rodinných domov. Roku 1993 prestavali občania časť kultúrneho a spoločenského strediska na ambulanciu pre dospelých a detskú poradňu. O rok neskôr bola konečne otvorená aj prvá lekáreň. Roku 1995 bola dokončená plynofikácia celej obce. V priebehu ...

 

 

ZDROJ: www.lehotapodvtacnikom.sk

KONTAKT: obecnyurad@lehotapodvtacnikom.sk, http://www.lehotapodvtacnikom.sk/

Nahoru