PÍSKOVÁ LHOTA-MLADÁ BOLESLAV

PÍSKOVÁ LHOTA-MLADÁ BOLESLAV

Písková Lhota (okres Mladá Boleslav)

Historie obce
Území obce bylo osídleno již od pravěku. O starším osídlení svědčí pozůstatky dvou výšinných opevněných hradišť v lese mezi Brodci a Pískovou Lhotou. Ve středověku je od r. 1297 doloženo osídlení Hrádku, zvaného též Starý Stránov, sloužícího k ochraně důležité cesty z Prahy do České Lípy, která vedla údolím Jizery.

Písková Lhota byla prvně písemně připomínána r.1398, Zámostí dokonce již r. 1361. S ohledem na poměrně stísněnou zástavbu Zámostí lze usuzovat na převážně obchodnický a řemeslný způsob obživy, který mohl souviset s polohou na historické cestě a přechodu přes Jizeru v těchto místech. Naproti tomu byla Písková Lhota od počátku typicky zemědělskou vesnicí.

Kulturní život v obci není na vysoké úrovni - jediným kulturním zařízením v obci je místní knihovna.

Památky
Na území obce se dochovaly následující nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek:

boží muka nacházející se v poli cca 10 m od polní cesty vedoucí na jih ze silnice 1/16 před jejím křížením se silnicí 11/610
socha sv. Jana Nepomuckého v poli 200 m severně od sídla a cca 70 m od silnice 11/610
výšinné opevněné sídliště - „Hradiště nad Vlčím dolem" umístěné cca 1 km jižně od obce v lese
výšinné opevněné sídliště - hradiště Valy v lese, cca 2 km jižně od Pískové Lhoty
hospoda čp.1 - bývalá hospoda „Na písku", barokní stavba z poloviny 18. století se zdobeným průčelním štítem
zřícenina hrádku Starý Stránov - nachází se na terénní hraně údolí Jizery mezi Pískovou Lhotou a Zámostím
židovský hřbitov - je situován cca 70 m východně od zříceniny hrádku.
Urbanistická a architektonická struktura
Současnou urbanistickou a architektonickou strukturu Pískové Lhoty lze rozdělit na 8 částí (tři na území PískovéLhoty a pět na území Zámostí).

Centrální zóna Pískové Lhoty zahrnuje dva centrální prostory Pískové Lhoty - náves s volejbalovým kurtem a horní náves s rybníkem. Zde se nachází většina zařízení občanské vybavenosti (obecní úřad, restaurace, obchod s potravinami). Mimo prostory návsí je zástavba tvořena téměř výlučně rodinnými domy.

Jihozápadní zóna je tvořena prakticky vesměs rodinnými domy s rozsáhlými zahradami, nalézá se zde i zahradnictví. Jedná se o nejkvalitnější obytnou zónu v obci.

Východní zónu tvoří opět rodinné domy, v některých z nich mají sídla firmy individuálních podnikatelů. Zástavbu v této části doplňuje jeden vicebytový dům a motorest s velkým parkovištěm.

Severní zóna Zámostí se rozkládá nad údolím Jizery a je v podstatě organickou částí Pískové Lhoty. Nachází se zde areál zemědělského družstva, několik rodinných domů, objekt Hrádku s přilehlými budovami a židovský hřbitov.

Jižní zóna vytváří přechod mezi Pískovou Lhotou a Zámostím, je charakteristická individuální zástavbou ve shmém svahu.

Centrální zóna Zámostí představuje podstatnou část sídla s výraznou převahou menších rodinných domků postavených kolem nálevkovité návsi, v údolí Jizery směrem k židovskému hřbitovu a podél místní komunikace k restauraci Kocanda. V tomto prostoru se nacházejí obchod s potravinami, dvě fotbalová hřiště, areál stavební firmy, kamenosochařství a malá vodní elektrárna na břehu Jizery.

Zóna rodinných domků podél silnice 1/16 se od ostatní zástavby v Zámostí odlišuje především větší velikostí rodinných domů. Jedná se o skupinu 11 rodinných domů podél severního okraje silnice 1/16.

Východní zóna je v současné době tvořena jen dvěma rodinnými domy jižně od silnice 1/16, má však relativně značné možnosti rozvoje.

ZDROJ: www.piskovalhota.cz

KONTAKT: piskovalhota@quick.cz http://www.piskovalhota.cz/

Nahoru